Vedtægter

Foreningen af Officerer udenfor aktiv Tjeneste

Vedtægter

for

 

Foreningen af

Officerer udenfor aktiv

Tjeneste

 

 

Stiftet den 9. december 1891

 

 

 

 

Vedtægter

 

§1.                 Navn og hjemsted

§2.                 Formål

§3.                 Struktur

§4.                 Medlemskab og medlemskategorier

§5.                 Ophør af medlemskab

§6.                 Kredsene

§7.                 Repræsentantskab

§8.                 Formandskab

§9.                 Regnskab

§10.               Foreningens elektroniske medlemsblad og hjemmeside

§11.               Ændringer af vedtægter

§12.               Ophør af foreningens virksomhed

 

 

Tillæg

 

A.                 Kredsene

Stk. 1             Forretningsorden

Stk. 2.            Dagsorden for generalforsamlinger

Stk. 3.            Afstemningsregler

 

B.                   Repræsentantskabet

Stk. 1             Forretningsorden

Stk. 2.            Dagsorden for repræsentantskabsmøder

Stk. 3.            Afstemningsregler

 

C.                  Formandskabet
Stk. 1             Forretningsorden 

Vedtagelse

 

 

 

VEDTÆGTER

 

§ 1

 

Navn

Stk. 1.            Foreningens navn er: Foreningen af Officerer udenfor aktiv Tjeneste, forkortet FOUAT.

Stk. 2.            Foreningens hjemsted er København.

 

§ 2

 

                      Formål

Stk. 1.            Foreningen har som formål:

                      – at samle medlemmerne og opretholde forbindelse med dem,

                      – at vedligeholde kontakt og kendskab til forsvaret,

                      – at give oplysning om historiske og aktuelle forhold med relation til forsvaret og derved udruste medlemmerne til på et kvalificeret niveau at deltage i debatten, og således virke Forsvarets interesser,

                      – at fremme kammeratlige forhold mellem foreningens medlemmer samt

                      – at samarbejde med andre foreninger m.fl., der har tilsvarende formål.

 

§ 3

 

                      Struktur

Stk.1.       Foreningen er opdelt i et antal regionale kredse med et fælles repræsentantskab som øverste myndighed. Den aktuelle kredsinddeling fremgår af hjemmesiden og af foreningens elektroniske blad MEDDELELSER.

Stk. 2.            Oprettelse eller nedlæggelse af kredse besluttes på det årlige repræsentantskabsmøde efter indstilling fra en bestående kreds eller fra formandskabet, jfr. Tillæg B. stk. 2, pkt. 7. og 6.

Stk. 3.            Foreningens generelle anliggender og udadrettede virksomhed m.m. varetages af et formandskab.

§ 4

 

                      Medlemskab og medlemskategorier

Stk. 1.            Almindelige medlemmer
Som almindelige medlemmer i foreningen kan optages
– tidligere tjenstgørende officerer af linjen og reserven i Forsvaret, Hjemmeværnet og Det Civile Beredskab, samt
– andre med tidligere eller aktuel tilknytning til Forsvaret eller, som har udvist særlig interesse for dette.
Almindelige medlemmer betaler kontingent til den kreds, de har valgt at være medlem af. Kontingentet betales hvert år forud for generalforsamlingen. Kredsen betaler bidrag til FOUAT, jfr. vedtægternes § 7, stk. 4.
Almindelige medlemmer har stemmeret og er valgbare.

Stk. 2.            Juniormedlemmer
Som juniormedlemmer kan optages tjenestegørende faste officerer i Forsvaret, Hjemmeværnet og Det Civile Beredskab, der på baggrund af interesse for FOUATs arbejde, ønsker medlemskab.
Juniormedlemmer er kontingentfri, og der betales ikke bidrag til FOUAT. Juniormedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare.

Stk. 3.              Prøvemedlemmer
Som prøvemedlem kan optages personer, som gennem kontakt med et FOUAT- medlem (ægtefælle, partner eller bekendt) overvejer medlemskab i FOUAT. Medlemskabet ophører automatisk efter ét år.
Prøvemedlemmer betaler kontingent efter kredsbestyrelsens nærmere bestemmelse. Der betales ikke bidrag til FOUAT.
Prøvemedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare.

Stk. 4.             Æresmedlemmer
Medlemmer af Kongehuset, der viser foreningen den ære at indtræde i foreningen, er æresmedlemmer.
Æresmedlemmer i øvrigt udpeges af repræsentantskabet eller af kredsbestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfri. Kredsen betaler bidrag til FOUAT, jfr. vedtægternes § 7, stk.4.
Æresmedlemmer har stemmeret og er valgbare.

Stk. 5.            Foreningens medlemmer kan deltage i kredsarrangementer også uden for egen kreds på de vilkår, som er fastsat af den arrangerende kreds.

Stk. 6.            Intet enkelt medlem kan forpligte foreningen.

                                                      

§ 5

 

                      Ophør af medlemskab

Stk.1.             Ønsker et medlem at udtræde af foreningen, kan dette ske ved henvendelse til kredsformanden pr. brev eller e-mail.

Stk. 2.            Restance kan efter kredsbestyrelsens afgørelse medføre, at medlemskabet bringes til ophør.                

Stk. 3.            Såfremt et medlems adfærd vurderes at være til skade for foreningen, kan en enig kredsbestyrelse suspendere medlemmet med henblik på at indstille vedkommende til eksklusion ved førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, jfr. vedtægternes Tillæg A, stk. 3.2.

Stk. 4.            Anser et ekskluderet medlem indstillingen om eksklusionen for uberettiget, kan vedkommende inden 30 dage efter, at meddelelsen er afsendt pr. anbefalet brev eller e-mail, forlange eksklusionen forelagt repræsentantskabet til endelig afgørelse efter vedtægternes Tillæg B, stk. 3.2.

Stk. 5.            Drejer eksklusionen sig om et kredsbestyrelsesmedlem, kan formandskabet efter forudgående konsultation af kredsens øvrige bestyrelsesmedlemmer suspendere medlemmet med henblik på at indstille vedkommende til eksklusion ved førstkommende ordinære eller ekstraordinære repræsentantskabsmøde, jfr. vedtægternes Tillæg B, stk. 3.2.

Stk. 6.            I suspensionsperioden er det pågældende medlem ikke berettiget til at deltage i foreningens aktiviteter.

Stk. 7.            Ved medlemskabets ophør uanset årsag vil betalt kontingent ikke blive refunderet.

                     

§ 6

 

                      Kredsene

Stk. 1.            Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden 10. marts, er kredsens øverste myndighed.

Stk. 2.            Kredsene, der er selvforvaltende, ledes af en kredsbestyrelse bestående af formanden og et antal kredsbestyrelsesmedlemmer. Endvidere vælges en revisor. Alle vælges for to år ad gangen.

Stk. 3.            Kredsbestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. En eksempelvis forretningsorden og dagsorden fremgår af Tillæg A.

Stk. 4.            Kredsbestyrelsen tilrettelægger kredsens aktiviteter, der skal efterleve foreningens formål, jf. § 2.

Stk. 5.            Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/3 af en kreds’ medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af en dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med samme frist som for den ordinære generalforsamling gældende.

Stk. 6.            Kredsbestyrelsen kan, hvis ordinær eller ekstraordinær generalforsamling på grund af offentligt fastsatte restriktioner ikke lovligt kan afholdes eller frarådes, og deltagernes personlige fremmøde således ikke kan finde sted, bestemme, at mødet afholdes digitalt. Kredsbestyrelsen fastsætter den nærmere fremgangsmåde.

                     

§ 7

 

                      Repræsentantskab

Stk. 1.            Repræsentantskabet varetager foreningens fremadrettede politik og træffer principbeslutning herom. Det består af foreningens formand valgt for 4 år ad gangen (genvalg kan finde sted) samt kredsformænd og et bestyrelsesmedlem for hver kreds.

                      Næstformand er den kredsformand, hvis kreds har det højeste medlemstal.

                     De nævnte repræsentantskabsmedlemmer har alle hver én stemme.

Stk. 2.           Repræsentantskabet udpeger en forretningsfører til daglig drift, en redaktør af foreningens medlemsblad MEDDELELSER og en web-redaktør. De pågældende deltager i møderne.

Stk. 3.           Repræsentantskabet afholder årligt møde i 2. kvartal, hvor årsberetning aflægges af formanden og det reviderede årsregnskab af forretningsføreren. Endvidere foretages evt. valg til formandsposten samt fastsættelse af kredsenes bidrag til foreningen for næste regnskabsår.

Stk. 4.            Medlemmer af foreningen, der ikke er valgt som repræsentantskabsmedlemmer, kan overvære repræsentantskabsmødet
som  observatører.

Stk. 5.            For forretningsorden, dagsorden m.m. henvises til Tillæg B.

 

§ 8

 

                      Formandskab

Stk. 1.     Foreningens formandskab består af landsformand, næstformand, forretningsføreren og redaktøren. Formandskabet varetager foreningens generelle anliggender, den udadrettede virksomhed samt den overordnede daglige ledelse.

Stk. 2.            Foreningen tegnes af formanden, næstformanden eller forretningsføreren – to i

forening.

Stk. 3.            Formandskabet mødes, når det er påkrævet.

Stk. 4.           Kredsformændene inddrages efter behov.

Stk. 5.           For forretningsorden, dagsorden m.m. henvises til Tillæg C.

 

§ 9

 

                      Regnskab

Stk. 1.          Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2.         Revision (bilags- og konteringsrevision) udføres forud for regnskabsaflæggelse på det årlige repræsentantskabsmøde henholdsvis på kredsenes generalforsamlinger. Revisionen udføres af medlemmer, der ikke beklæder bestyrelsesposter.

Stk. 3.            De årlige regnskaber fremsendes til efterretning for formandskabet (forretningsføreren).

Stk. 4.           Foreningen og de enkelte kredse udarbejder hvert år inden den 31. december et budget over forventede indtægter og udgifter i det kommende år. Foreningens regnskab og udkast til budget for det igangværende år, samt forslag til kredsenes bidrag til foreningen for det kommende år, udsendes til kredsbestyrelserne samtidig med fremsendelse af dagsorden for repræsentantskabsmødet med henblik på godkendelse på repræsentantskabsmødet, jfr. TILLÆG B, stk. 2, pkt. 3., nr. 2. og 4.
Kredsenes bidrag til foreningen indbetales senest 1. juli.

Stk. 5.            Formandskabet og kredsene opretter konto i et pengeinstitut.

Stk. 6.          Ved oprettelse af konto samt ved skift af formand, forretningsfører eller kasserer skal der over for pengeinstituttet fremlægges referat fra sidste repræsentantskabsmøde henh. generalforsamling, hvoraf det fremgår, hvem der er formand og dermed den, der har bemyndigelsen til at meddele fuldmagt til anden person.

Stk. 7.            For formandskabet meddeles fuldmagt tillige til næstformanden.

 

§10

 

                      Foreningens medlemsblad og hjemmeside

Stk. 1.           Foreningen udgiver medlemsbladet MEDDELELSER med et af Repræsentantskabet 

                     udpeget medlem som ansvarshavende redaktør.

Stk. 2.           Foreningen etablerer en hjemmeside med et af Repræsentantskabet udpeget medlem som

                     web-redaktør.

 

§11

 

                      Ændringer af vedtægter

Stk. 1.   Ændringer af foreningens vedtægter vedtages af repræsentantskabet efter forud indhentet udtalelse fra kredsenes generalforsamlinger.

Stk. 2.         Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer på mødet stemmer for forslaget. Fuldmagt kan fremlægges.

 

§12

 

                      Ophør af foreningens virksomhed

Stk. 1.            Ophør af foreningens virksomhed besluttes af repræsentantskabet.

Stk. 2.            Til vedtagelse af beslutning om ophør kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer på mødet stemmer for forslaget. Fuldmagt kan fremlægges.

Stk. 3.            Samtidig med vedtagelsen af ophør træffer repræsentantskabet beslutning om anvendelsen af foreningens aktiver og ejendom, herunder foreningens arkivalier m.v.

 

 

 

TILLÆG A

Kredsene

 

Stk. 1             Forretningsorden

1.                   Kredsene afholder møde, når formanden skønner det nødvendigt, eller når to af kredsbestyrelsens medlemmer ønsker det.

2.                   Formanden fastsætter tid og sted for møders afholdelse og underretter deltagerne om dets indhold forud for mødet.

3.                Kredsformanden kan, hvis ordinær eller ekstraordinær generalforsamling på grund af offentligt fastsatte restriktioner ikke lovligt kan afholdes eller frarådes og deltagernes personlige fremmøde således ikke kan finde sted, bestemme, at mødet afholdes digitalt. Kredsformanden fastsætter den nærmere fremgangsmåde.

4.                   Der udarbejdes referat af møderne inkl. generalforsamlingen.

5.                   Indkaldelse til den årlige generalforsamling sker ved bekendtførelse i foreningens medlemsblad, MEDDELELSER eller ved direkte henvendelse til kredsens medlemmer med mindst otte dages varsel.

6.                   Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være tilgået kredsbestyrelsen (formand/forretningsfører) senest 14 dage før.

7.                   Dagsordenen for generalforsamlingen skal være medlemmerne i hænde senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.

8.              Ved afstemninger i kredsbestyrelserne træffes afgørelse på grundlag af almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

8.          Forslag fra kredsbestyrelserne, der ønskes behandlet på det årlige repræsentantskabsmøde, skal være foreningen (forretningsføreren) i hænde inden 15. marts.

9.                   Kredsbestyrelserne fremsender inden 15. marts årsberetning, det reviderede regnskab samt medlemsfortegnelse til foreningen (forretningsføreren).

 

Stk. 2             Dagsorden for generalforsamlinger

1.                   Deltagere i generalforsamlingen vælger en dirigent. Indtil denne er valgt ledes mødet af kredsbestyrelsens formand.

2.                   Dirigenten leder generalforsamlingen i overensstemmelse med dagsorden og foreningens vedtægter og beslutter, hvorledes de på mødet opståede tvivlsspørgsmål skal afgøres.

3.                   Dagsorden:

                      1. Formandens beretning om kredsens virksomheden i det forløbne år.

                      2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

                      3. Kredsens virksomhed i det kommende år.

                      4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.

                      5. Valg af

                            a. Formand (hvert andet år).

                            b. Et antal kredsbestyrelsesmedlemmer for de kommende to år.

                            c. Suppleanter for kredsbestyrelsesmedlemmerne.

                            d. En revisor (hvert andet år).

                            e. En revisorsuppleant (hvert andet år).

                      6. Behandling af forslag fra repræsentantskabet.

                      7. Behandling af forslag fra kredsbestyrelsen.

                      8. Behandling af andre forslag.

                      9. Eventuelt.

 

 

 

Stk. 3             Afstemningsregler

1.           På generalforsamlingen afgøres sagerne ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

2.                   Ved behandling af forslag til indstilling om ekskludering kræves dog, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

3.                   Til vedtagelse af indstilling om vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

4.                   Standard medlemmer og kredsens æresmedlemmer har stemmeret og er valgbare ved generalforsamlingen.

5.                   Skriftlig afstemning skal finde sted, når der fremsættes ønske derom.

6.                   Stemmeret kan udøves ved fuldmagt til et andet medlem af kredsen.

 

 

TILLÆG B

Repræsentantskabet

 

Stk. 1             Forretningsorden

1.             Indkaldelse til det årlige, evt. ekstraordinære, repræsentantskabsmøde sker ved bekendtgørelse i foreningens medlemsblad, MEDDELELSER,  på foreningens hjemmeside eller ved direkte meddelelse til kredsbestyrelserne.

2.                  Ekstraordinært møde afholdes efter repræsentantskabets bestemmelse, eller når et flertal i repræsentantskabet fremsætter ønske herom og samtidig stiller forslag til motiveret dagsorden.

3.                   Dagsorden for repræsentantskabsmøder optages i foreningens medlemsblad så betids, at medlemmerne er orienteret herom senest otte dage før møders afholdelse.

4.                   Indgåede forslag fra kredsbestyrelserne modtaget senest den 15. marts optages på dagsordenen sammen med evt. forslag fra repræsentantskabets formand.

5.                   Ved behandling af evt. personanliggender skal vedkommende have lejlighed til over for repræsentantskabet skriftligt eller ved personligt fremmøde at udtale sig i sagen.

6.                   Der udarbejdes mødereferat, der fordeles til kredsene. Uddrag heraf samt af trufne beslutninger optages i medlemsbladet og på foreningens hjemmeside, idet dog personsager ikke offentliggøres.

 

Stk. 2.            Dagsorden for repræsentantskabsmøder

1.               Deltagere på repræsentantskabsmødet vælger mødets dirigent. Indtil denne er valgt ledes mødet af repræsentantskabets formand.

2.               Dirigenten leder mødet i overensstemmelse med dagsorden og foreningens vedtægter og beslutter, hvorledes de på mødet opståede tvivlsspørgsmål skal afgøres.

3.               Dagsorden:

                      1. Beretninger
a. Landsformandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
b. Kredsformændenes beretning om kredsenes virksomhed i det forløbne år.

                      2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

                      3. Foreningens virke i det kommende år.

                      4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag til foreningen for det kommende år.

                      5. Valg af

                            a. Formand (hvert 4. år).

                            b. En revisor (valgt for to år).

                            e. En revisorsuppleant (valgt for to år).

                      6. Behandling af forslag fra formandskabet.

                      7. Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne.

                      8. Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde.

                      9. Eventuelt.

 

Stk. 3             Afstemningsregler

1.                   På repræsentantskabsmødet afgøres sagerne ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

2.                   Ved behandling af forslag om ekskludering kræves dog, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

3.                   Til vedtagelse af vedtægtsændringer samt beslutning om ophør af foreningens virksomhed kræves det, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

4.                   Skriftlig afstemning skal finde sted, når ønske derom fremsættes.

5.                   Stemmeret kan udøves ved fuldmagt.

 

 

TILLÆG C

Formandskabet

 

Stk. 1             Forretningsorden

1.                   Formandskabet mødes, når det er påkrævet.

2.                   Referat udarbejdes i nødvendigt omfang og fordeles alt efter indhold til kredsbestyrelserne og/eller implicerede parter og kan optages i foreningens medlemsblad.

 

 

 

VEDTAGELSE

 

Foreningens vedtægter er vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt i Odense den 28. april 2022.

 

Foreningens tidligere love omfatter ’Love vedtaget på fællesmøde 9. december 1891, approberet af Krigsministeriet 11. maj 1892, ændringer godkendt af ministeriet november 1914, ændringer af love 30. april 1977, 11. maj 1985, 30. april 1988, 2. april 2008 og 23. april 2014